Bezpečnost pro Pardubice

•        Zajistíme větší bezpečnost na dětských hřištích a omezíme vandalizmus

•        Provozování hazardních her bude citelně regulováno

Závislost bezpečnosti na rozvoji města

      Bezpečnostní problematiku města Pardubic je možné rozdělit do dvou základních kategorií. První z nich je bezpečnost v klasickém smyslu, jako součinnosti všech složek krizových systémů a zároveň vytvoření podmínek pro jejich efektivní fungování. Význam těchto složek, tedy policie, hasičů a zdravotní služby, spočívá v řešení každodenních i výjimečných situací, kdy je nutno umět rychle a dobře reagovat v zájmu ochrany obyvatel i majetku. Fungování integrovaného záchranného systému se významnou měrou podílí na tom, jak bezpečně se obyvatelé daného území cítí.

      Druhá kategorie bezpečnosti spočívá v udržitelném plánování, respektive v prosazování udržitelného rozvoje. V každém městě by mělo docházet k tvorbě územních a strategických dokumentů, nejen s ohledem na současný stav, ale také s výhledem do budoucna. Prvek bezpečnosti zde spočívá právě v plánování, které dokáže zajistit potřeby současných i budoucích obyvatel města. Takovýmto způsobem dochází ke snižování bezpečnostních rizik, ať už sociálních, ekonomických či environmentálních. Ekonomický aspekt ve velké míře působí na sociální strukturu ve městě. Sociální situace zase ovlivňuje míru vzdělanosti i kriminality.

      Pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti je nutná identifikace současných i budoucích rizik, která v Pardubicích jsou. Součástí Strategického plánu rozvoje města musí být důraz  na:

 • minimalizování bezpečnostní rizika v podobě vylidňování centra města,
 • minimalizace zástavby bez základní občanské vybavenosti,
 • zamezení sociálního vylučování

      Bezpečnost je možné chápat také z ekonomického hlediska. Cílem je zajistit na svém území dostatečné množství pracovních příležitostí. V opačném případě vzniká bezpečnostní riziko spojené s dlouhodobou nezaměstnaností. Se snižováním sociální úrovně dochází k nárůstu negativních sociálních jevů, jako násilné trestné činy a majetková kriminalita, zneužívání návykových látek, snižování vzdělanostní úrovně atak dále. Nedostatek vhodných pracovních příležitostí, odpovídajících struktuře a vzdělání obyvatelstva, tak roztáčí nebezpečnou spirálu sociální fragmentace společnosti.

Městská policie

Městská policie Pardubice plní ve prospěch obyvatelů města tyto základní úkoly (stanovené ji zákonem a vyhláškou města)

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

      Budeme po řediteli MP požadovat takový výkon služby, aby občan i návštěvník Pardubic vnímal městskou policii jako službu pro něho, kterou platí ze svých daní a ne jako „službu“, jejíž cílem je vytahat mu z kapsy pokutu za špatné parkování či změření překročení rychlosti o 5km/h  deset metrů před označením konce obce. Městský policista by měl svým vystupováním a chováním budit u občanů takovou důvěru a respekt, jakou mívali četníci za dob první republiky.

        MP bude intenzivně i působit v oblasti prevence kriminality v možnostech stanovených jim stávající legislativou. Její pracovníci budou zajišťovat přednášky pro mateřské, základní a střední školy a učiliště, informační semináře pro ohrožené skupiny osob, zejména pro seniory, budou navrhovat a vydávat informační brožury na bezpečnostní témata, realizovat dopravní výchovu, jak na úrovni teoretické, tak na úrovni praktických nácviků bezpečného chování v dopravě na dětském dopravním hřišti.

      Budeme prosazovat situační prevenci realizovanou  za pomoci městského kamerového a dohlížecího systému. Ten by měl v následujících letech projít zásadní modernizací a navýšením počtu kamer. Instalace kamerového systému bude sloužit nejenom k udržení veřejného pořádku, ale bude zde i pro potřeby dopravního podniku   či státní policie. Pod dohledem by měla být místa, která si o to z hlediska pořádku vysloveně říkají. Užití záznamů z kamer bude v souladu s platnou legislativou. Například ulice Za Divadlem a Jindřišská, také lokalita u Myslivny či  Smilova ulice, kudy se často pohybují skupinky mladých mířící na diskotéky, hned potom co jim zavřou místní hospody a jiné podniky. Kamery by měly sledovat další problematická místa, kde často dochází k rušení nočního klidu, konzumace alkoholu na veřejných místech a odkud jsou strážníkům nejčastěji adresovány stížnosti na hluk a nepořádek, ale také sledovat dětská hřiště, která jsou zejména ve večerních hodinách cílem skupin mladých a dochází k ničení zařízení hřiště, které není na takové zatížení dimenzováno. Využití kamerového systému povede k omezení vandalismu, omezí rušení nočního klidu a přispěje k adresné akci při výjezdu hlídek městské policie.

Problematika regulace heren

      Proč regulovat hazard? Díky přístupu k hazardu ze strany Ministerstva financí, který primárně vychází z toho, že hazard nese daňové výnosy pro stát, nabyla koncentrace hazardu i v našem městě obřích rozměrů.

      Dopady hazardu do ekonomické, sociální a zdravotní oblasti jsou vždy negativní. Při přemýšlení o ekonomickém přínosu do obecního rozpočtu (Pardubice cca 50 - 70 milionů korun) je nutné si uvědomit několik věcí:

      V každé obci se automaty prohází zhruba 20x tolik, než pak přijde v rámci přerozdělování daně z hazardu do vašeho obecního rozpočtu. Tedy když byste měli roční příjem 50 milionů, gambleři v obci automaty proházeli zhruba miliardu. Peníze naházené do automatů citelně chybí v místní ekonomice. Namísto heren mohou fungovat normální obchody a služby, které dělají obec obcí.

      Herny kazí ceny normálnímu byznysu. Pokud nabídnete hráčům pivo zdarma či za směšnou cenu, ostatní provozovny nejsou konkurenceschopné, protože pivo „dotované“ automaty si nemohou dovolit nabízet.

      V automatech nekončí jen peníze gamblerů. Končí tam peníze celých rodin, kamarádů, známých, firem, které gamblerovi v dobré víře půjčí. Průvodním projevem hráčství je trestná činnost, aby si gambler opatřil peníze pro další hraní. Kapsářství, krádeže, zpronevěra, nejednou i násilné činy. Bohužel náklady na řešení nepřímých následků dopadů hazardu (dopady na rodinný život, léčba gamblerství, náklady na řešení trestné činnosti) nejsou tak snadno vyčíslitelné jako daňové příjmy a tudíž je velmi obtížné je postavit proti sobě a v tomto srovnání vždy zvítězí daňové příjmy. Proto je nutné a společensky žádoucí hazard regulovat.

Regulaci budeme řešit ve dvou rovinách.

      U nově vznikajících heren bude regulace směřovat tak, aby herny byly zakázány v určitých oblastech města (centrum, blízkost školních zařízení) a byly snáze kontrolovatelné (kamerový systém, dojezd hlídek).

U stávajících heren (u případně nově zřizovaných povinně) bychom chtěli zavést tato opatření pro minimalizaci negativních jevů:

 • provozovatelé heren a majitelé objektů dobrovolně odstraní ze svých provozoven všechny vnější POHYBLIVÉ, BLIKAJÍCÍ a ZVUKOVÉ reklamy upozorňující na sázkové hry, aby vizuální reklama nemohla ovlivňovat mladistvé a neprovokovala veřejnost a okolojdoucí;
 • provozovatelé heren současně odstraní z vnějších prostor herny všechny reklamy na podávání NÁPOJŮ a OBDOBNÝCH BENEFITŮ ke hře zdarma případně se slevou;
 • k zamezení možnosti hry mladších 18 let provozovatelé prohlašují, že takové osoby do heren vpouštěny nejsou a nikdy nebudou. Jakákoliv osoba jenom trochu podezřelá je a vždy bude legitimována a při zjištění nezletilosti vykázána z prostor herny. Na každé herně bude na dveřích dostatečně velký nápis zakazující vstup osob mladších 18-ti let;
 • opatření proti rušení nočního klidu: zaměstnavatelé provozovatelů heren zajistí, aby podnapilí hosté nebyli do provozovny vpuštěni;

© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑