Doprava pro Pardubice

  • Podpoříme výstavbu obchvatů města a všechna smysluplná řešení pro zlepšení dopravy ve městě

      Pardubice mají v současnosti rozvinutou dopravní infrastrukturu, která umožňuje spojení s okolními regiony, ostatními částmi ČR i se zahraničím. Územím prochází tranzitní železniční koridor, je zde síť silnic I. Až III. třídy a existuje tu mezinárodní letiště se smíšeným provozem.

      Základními problémem je stav, kdy silniční síť nejen v Pardubicích, ale i v okolí je značně přetížena, ve městě je nedostatek parkovacích a odstavných ploch, nákladní doprava projíždí městem. Chybí obchvaty města ale i okolních obcí, roste nákladní i osobní doprava.

Budeme podporovat tato opatření:

Oblast letecké dopravy:

Na základě seriózní analýzy podporujeme výstavbu nového odbavovacího terminálu vč. jeho silničního napojení. Technické zázemí letiště již dnes umožňuje odbavení více letů, to však neplatí pro vlastní odbavení cestujících, kde není možné odbavit více letů najednou.

Oblast železniční dopravy

Budeme jednat s ředitelstvím českých drah o možnostech zkulturnění Pardubického nádraží. Budeme podporovat zdvoukolejení dráhy do Hradce Králové vč. možnosti spojení s Hradcem Králové i z jiných stanic nacházejících se v Pardubicích a v Hradci Králové.

Oblast silniční dopravy

      Výstavba silniční infrastruktury je zde opožděna již o několik desetiletí, stavby se rozpracovávají na pokračování a nová část silnice či obchvatu je z finančních důvodů provizorně podivně ukončena - viz nadjezd Paramo, rychlodráha nádraží Drážka (původně měla být 4 proudá, stavba zahájena v r. 1981 nikdy nedokončena, z provizorních konců u nádraží a na Drážce se staly opravdové konce zakončené semafory). V roce 1983 byla zahájena stavba části silnice I/37 od nádraží v Rosicích k nadjezdu Paramo – ukončeno opět provizorním sjezdem na nadjezd a k nádraží, který v mírně pozměněné podobě slouží dodnes.

      Nemůžeme stavby obchvatů slibovat, protože na to nemáme prostředky ani kompetence, budeme však působit prostřednictvím poslanců zvolených za Pardubice tlak na ty státní organizace, které kompetence a prostředky mají. Mezi významné stavby, které budeme preferovat je dokončení severojižního spojení (nadjezd Paramo a U Trojice), severovýchodní obchvat vč. neprojektovaného mimoúrovňového křížení se silnicí I/37, jihovýchodní obchvat vč. napojení průmyslové zóny Černá za Bory a západojižní obchvat vč. napojení letiště, průmyslové zóny ve Starých Čivicích a plánované napojení přístavu.

      Doprava v moderním městě potřebuje inteligentní způsob řízení. Nebylo by příjemné být každý den dřív doma u rodiny? Chytré semafory řízené počítačem umí poznat, co se děje na křižovatce, a podle toho upravit průjezd aut a MHD. V kombinaci s parkovišti na krajích Pardubic tak bude možno regulovat dopravu v centru, aniž by docházelo ke zbytečnému omezování obyvatel.

      Jedna z mála oblastí, která v minulých letech nezaostávala je výstavba cyklostezek, chceme na ní dále navázat a rozvíjet dále, nechceme však tuto oblast rozvíjet na úkor zužování již tak úzkých Pardubických ulic a chodníků, zde se budeme snažit hledat jiné kompromisní řešení.

Oblast služeb v dopravě (osobní)

      Budeme se podílet na hospodárném chodu DpmP a.s. a přispívat k průběžné a hospodárné optimalizaci sítě MHD v Pardubicích a modernizaci dopravních prostředků a příslušenství. Nechceme na úkor úspor omezovat cestující, právě naopak. Chceme odstranit stav, kdy se občan Pardubic nemá jak dostat do zaměstnání a zpět. Obzvlášť lidé bydlící na periferiích města tento nedostatek dnes pociťují.


© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑