Dotace pro Pardubice

 • Maximální výše dotací, avšak s rozumem a efektivitou

      Pro roky 2014 až 2020 budou vypsány dotační tituly, které pomohou při řádném čerpání realizovat náš ambiciózní program. Pro čerpání budeme spolupracovat s úspěšnými, kteří v této oblasti již prokázali patřičnou profesionalitu a mají vysoké procento kladně posouzených žádostí.

      Právě nečerpání možných dotačních titulů ze strany vedení města Pardubic v minulém období je třeba změnit a zlepšit. Jsou k tomu dvě zásadní cesty. Jednak profesionální partneři pro zpracování žádostí a realizaci procesu čerpání a dále zásadní odpovědnost úřednického aparátu bez kontroverzních politických zásahů.

      Máme dokonalý přehled o připravovaných dotačních titulech. Od prvního dne našeho mandátu a uvedení do rozhodujících vedoucích pozic budeme tvrdě pracovat na získání dotací. Zároveň ale budeme posuzovat dopad do regionálních rozpočtů, budeme se chovat maximálně rozumně a efektivně.

Základní dotační možnosti pro město Pardubice budou tyto:

           

IROP – Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

      Budeme podporovat:

 • Akce pro zvyšování bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší dopravy
 • Zdokonalování integrovaného záchranného systému (IZS)

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

      Budeme podporovat:

 • Budování nebo modernizace zařízení forem sociální péče
 • Byty a bytové domy pro sociální bydlení

Prioritní osa 3 – Dobrá zpráva území a zefektivnění veřejných institucí

      Budeme podporovat:

 • Kulturní památky a související infrastruktura
 • Mateřské školy
 • Zateplování bytového fondu
 • Turistický ruch

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj

      Budeme podporovat:

 • Sociální podniky
 • Podpora zaměstnanosti

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

      Budeme podporovat:

 • Kanalizace, ČOV
 • Vodovody, úpravny vody
 • Protipovodňová opatření
 • Řešení svahových nestabilit

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

      Budeme podporovat:

 • Revitalizace a dekontaminace brownfieldů
 • Revitalizace a dekontaminace vojenských objektů

      Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Budeme podporovat:

 • modernizaci výrobních technologií, jejichž výstupem bude výrobek neobsahující nebezpečné látky, nebo výrobek se sníženým obsahem nebezpečných látek, oproti výrobkům vyrobených původní výrobní technologií,
 • technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku,
 • budování center pro opětovné použití výrobků na konci životnosti (např. pro nábytek, textil, náhradní díly pro automobily).
 • výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
 • doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady.
 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů.
 • třídící a dotřiďovací linky  zabezpečující  kvalitní  výstupní  surovinu  a  linky  s navazujícími technologiemi.
 • doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné.
 • budování systémů odděleného sběru bioodpadů.
 • obecní/komunitní kompostárny, domácí kompostování
 • budování samostatného sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů.
 • doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti.
 • vybudování automatizované technologie pro třídění přenosných baterií.
 • výstavbu a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • výstavbu zařízení na úpravu autovraků a využívání upotřebených olejů.
 • zařízení na úpravu elektroodpadů.
 • rozvoj nových zpracovatelských technologií chemických typů baterií.
 • budování zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů.
 • rozvoj technologií pro získání kritických materiálů z odpadů (např. elektroodpadů).
 • rozvoj technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích  systémů (např. zpracování stavebního polystyrénu, stavebních prvků z PVC ).
 • budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO).
 • budování zařízení pro termické zpracování kalů.
 • rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (např. teplárny, elektrárny).
 • výstavba bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů.
 • budování zařízení pro energetické zpracování zdravotnických odpadů, či jeho modernizaci,
 • budování zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení), či jejich modernizace.
 • rozvoj systému sběru, shromažďování a skladování  nebezpečných komunálních odpadů.
 • rozvoj systému sběru, shromažďování a skladování zdravotnických odpadů.
 • budování  separačních  technologií  pro  plastový  odpad  s  obsahem  POP’s  s návaznými zpracovatelskými technologiemi,

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

      Budeme podporovat:

 • revitalizační projekty parků
 • revitalizační projekty lesů

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

      Budeme podporovat:

 • výměny kotlů na pevná paliva za nový kotel na pevná paliva,
 • výměny  kotlů  na  pevná  paliva  za  nový  spalovací  stacionární  zdroj  na  plynná  nebo kapalná paliva,
 • výměny kotlů na pevná paliva za tepelné čerpadlo
 • zateplení obvodového pláště budov
 • výměny a renovace (repase) otvorových výplní
 • snižování spotřeby energie v soustavách veřejného osvětlení

Opatření vedoucí k celkové obnově systému veřejného osvětlení:

 • Výměna kabelů a stožárů v případě, že původní jsou nevyhovující z hlediska jejich technického stavu, rozmístění nebo potřeb pro osvětlení a jejich výměna bude mít vliv na dosažení úspor elektřiny
 • Výměna světelných zdrojů a svítidel
 • Modernizace systému řízení a regulace veřejného osvětlení

Státní fond dopravní infrastruktury ČR (SFDI)

      Budeme podporovat:

 • chodníky u intenzivních komunikací I., II a III. třídy
 • cyklostezky u intenzivních komunikací I., II a III. Třídy

Programy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)

      Budeme podporovat:

 • výstavbu podporovaných bytů
 • bydlení – odstranění důsledku živelní pohromy
 • obnovu obecního majetku po živelních pohromách

Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

      Budeme podporovat:

 • budování materiálně technické základny sportu (hřiště, sportoviště, sportovní infrastruktura)

Programy Ministerstva kultury (MK)

      Budeme podporovat:

 • programy obnovy nemovitých kulturních památek

© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑