Řízení magistrátu města a městské obvody

•    Budeme respektovat současné uspořádání města a jednat o možném efektivnějším řízení,

•    Obvody se starají o běžnou každodenní činnost, město se věnuje koncepci a strategii,

Uspořádání města

      Město Pardubice je v současné době samosprávně členěno v souladu se statutem města na osm městských obvodů. V čele sedmi z nich stojí samosprávy v čele s uvolněnými starosty a patnáctičlennými zastupitelstvy. Tyto obvody disponující aparátem čítajícím od deseti do 17 pracovníků jak pro výkon samosprávných činností, také pro vybrané činnosti, týkající se státní správy. Výjimkou je MO VIII. Hostovice, který nemá uvolněného starostu. Má devět zastupitelů a pouze tři zaměstnance na částečný úvazek. Městské obvody „zastřešuje“ statutární město Pardubice.

      Svým  uspořádáním jsou Pardubice mezi srovnatelně velkými městy spíše výjimkou. Samosprávné členění  na městské obvody mají větší města jako Brno, Ostrava, Plzeň. Statutární města menší volí většinou levnější model jediné samosprávy, při níž fungují komise místní samosprávy či osadní výbory, přenášející potřeby a požadavky z místních částí měst přímo do rady či zastupitelstva měst. Tyto komise mají zásadní nevýhodu, nedisponují pro svou činnost žádnými rozpočtovými prostředky, a své poznatky prezentují směrem k určenému pracovníku magistrátu. Následně poté je rozhodováno o prioritách městských částí.

      Členění města na městské obvody není možné vidět jen optikou „kolik to stojí peněz“ ale zejména tím, že o místních věcech na příslušných obvodech rozhodují zejména Ti, kteří v obvodech bydlí a jsou schopni lépe a operativněji reagovat na potřeby dané místní části. Rozhodování ve veřejných záležitostech a s tím spojené nesení odpovědnosti se má odehrávat na nejnižším stupni veřejné správy, tedy na tom, který je nejblíže občanům.

      V čele města stojí primátor, který má čtyři náměstky, zastupitelstvo je 39 členné. Pardubice tak v současné době řídí 153 politiků – zastupitelů. Z toho 12 je uvolněných pro výkon funkce, tedy plně placených z rozpočtu města. Budeme diskutovat možné snížení počtu zastupitelů města na 31 a možné snížení počtu námětků primátora zejména ve vztahu k posílení odpovědnosti vedoucích pracovníků magistrátu.

       Úřad statutárního města = magistrát, zaměstnává 353 lidí a vykonává pro celé město, ale i obce, které ze zákona spadají do jeho působnosti, činnosti v takzvané přenesené působnosti, tedy má kompetence, které na ně ze zákona přenesl stát. Obvody k 1. lednu 2013 zaměstnávaly 101 lidí. I v tomto úseku budeme hledat rezervy a zejména při důsledném nastavení činností ve vtahu Magistrát – obvody, budeme optimalizovat počty pracovníků magistrátu.

Zefektivnění a optimalizace činností města

      Magistrát města na základě své působnosti vyřizuje občanské agendy, za nimiž se lidé na úřad vydávají nejčastěji, od vystavení osobních dokladů, vedení matriky a zajišťování sňatků, přes registr motorových vozidel až po stavební povolení a věci s ním související i další činnosti například v oblasti sociální či životního prostředí. Kromě toho zaměstnanci magistrátu spravují majetek města, včetně financí, připravují strategické dokumenty nutné pro rozvoj města, zabývají se dotační politikou státu i EU s cílem získání dotací na projekty města a podobně. Roční náklady na provoz magistrátu činí zhruba 236 milionů korun.

      Městské obvody v Pardubicích mají pravomoci obcí 1. stupně. V praxi to znamená, že vedle samosprávné funkce, do níž spadá například i příprava plánů rozvoje obvodu, plánování investic na území obvodu a částečně i jejich realizace, vykonávají v omezeném rozsahu státní správu. Vydávají povolení k provozování výherních hracích přístrojů, pečují o veřejný pořádek, zajišťují čistotu a vzhled veřejných prostranství, likvidaci černých skládek, údržbu zeleně a podobně. Vedou evidenci psů, vybírají místní poplatky za likvidaci odpadu, ale vydávají též povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací a veřejných prostranství a podobně. Zhotovují a provozují dětská hřiště a sportoviště. Některé obvody se starají o místní památky, byty, obecní domy a nebytové prostory. Nedílnou součástí práce obvodů je podpora různých zájmových místních celků, sdružení, hasičů a jimi konaných sportovních a kulturních akcí. Jejich výhodou je blízký kontakt s občany, kteří na jejich území žijí a znalost jejich přání a problémů, nevýhodou  finanční náročnost chodu „malých radnic“. Provoz přijde ročně na zhruba 78 milionů korun.

      Naším cílem je zejména zefektivnit fungování města ve vztahu magistrát – obvody tak aby občan jasně věděl, jaké služby obdrží od veřejné správy na magistrátu a jaké na místním obvodě. Kompetence městských obvodů nastavit tak, aby vykonávaly co nejvíce operativních činností (každodenní běžné záležitosti) a magistrát zejména určoval strategii rozvoje města (zpracování plánu rozvoje města na 50 let dopředu, aby se mohlo koncepčně rozvíjet) a řešit zásadní problémy rozvoje ve střednědobém horizontu (řešení dopravní problematiky města – obchvaty, jednání o převodu vojenských objektů a pozemků městu, řešení odpadového hospodářství, čerpání finančních prostředků EU v tomto období i po roce 2014, tvorba kvalitního územního plánu, atd.

Odpovědnost vedoucích zaměstnanců magistrátu

      V čele řídící struktury stojí primátor města, který má čtyři náměstky, kteří odpovídají za svěřené oblasti v rámci politické působnosti. Magistrát má v současné době 42 oddělení a úseků, které mají své vedoucí zaměstnance, a jejich odpovědnost za svěřený úsek není politická, ale vyplývá z pracovně-právního vztahu. Na základě současného stavu „úspěšných projektů“ (Tyršovy sady, Přednádraží, Třída Míru) spolufinancovaných z prostředků Evropské unie ale není možné vyvozovat pouze politickou odpovědnost toho z náměstků, který má tyto projekty v gesci, ale zcela jistě praktické kroky k plnění jednotlivých kroků směřujících k úspěšnému dokončení projektů činí zaměstnanci magistrátu, kteří jsou řízeni svými vedoucími.

      Je zcela žádoucí vyvozovat odpovědnost vedoucích úředníků magistrátu směrem ke zdárnému dokončení zásadních projektů, které mají pro město zásadní význam. Zodpovědnost vedoucích úředníků přímo zakotvit do vnitřních směrnic úřadu a tuto po nich vyžadovat a spojit s efektivním  motivačním systémem.

      V rámci optimalizace vztahu magistrát vs. Městské obvody chceme nastavit takový mechanismus, aby usnesení zastupitelstva obvodu, pokud nejsou v rozporu se stávající legislativou a jsou obecně prospěšná, byla závazná pro rozhodování vedení města (rada a zastupitelstvo). Sporné záležitosti, pokud je jejich význam pro městskou část zásadní, řešit s účastí veřejnosti (anketa, referendum).

      O zásadních tématech a projektech, které ovlivní život ve městě, či budou nárokovat významnou část prostředků města, budeme komunikovat s veřejností (webové stránky, facebookový profil dané akce, pro starší občany setkání a diskuse v městských zařízeních). Při jejich realizaci budeme zohledňovat stanovisko veřejnosti.


© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑