Řízení odpadového hospodářství pro Pardubice

  • Nic není odpad – odpad je surovina
  • Budete třídit odpad - budete mít  popelnice zadarmo

Proč máme jako jedno z hlavních témat problematiku odpadů?

      Díváme se  na problematiku odpadů úplně jinak než bylo a je doposavad zvykem. Pro mnoho lidí je odpad jako něco bez hodnoty, jako něco, co je problém a co je na obtíž. My však vidíme odpad jako surovinu, jako něco, co už zítra přinese novou hodnotu a říkáme: „NIC NENÍ ODPAD!“. Nejsme géniové, kteří přišli na něco převratného. Jen se díváme kolem sebe za hranice našeho města a i naší země.

      Blíží se zásadní změna odpadové legislativy. Má smysl? Bude drahá? Málokterý společenský problém se dotýká tak širokého spektra osob jako odpady. Odpad produkuje každý z nás a každý z nás také za likvidaci odpadů platí. Do značné míry jde v odpadovém hospodářství o vybalancování otázky, kolik se má platit za skutečně nutnou potřebu likvidace odpadu a kolik se má platit za likvidaci odpadů, která je zodpovědná k budoucím pokolením.

      Současné kroky ministerstva životního prostředí (MŽP) mají za úkol revidovat současnou legislativu odpadového hospodářství s jasným cílem – omezit množství odpadu ukládaného na skládky. MŽP ČR předkládá v září 2014 návrh nových zákonů a sice:

  • zákon o odpadech
  • -zákon o výrobcích s ukončenou životností (baterie, pneumatiky, elektrozařízení, vozidla atd.)

      Vše vychází ze směrnic EU 1999/31/ES a EU 2008/98/ES a "Enviromentálního akčního plánu formou rozhodnutí č. 1386/2013/EU". I když Česká republika zatím navazující směrnici nepřijala, měla by tak učinit do konce roku 2016. Pokud tak neučiní, bude ČR platit sankce.

      Určujícím datem je rok 2025, který je nejzazším datem akceptovatelným MŽP pro úplný zákaz ukládání neupraveného směsného komunálního odpadu na skládky.

      Tento horizont není vybrán náhodně a kopíruje záměry Evropské unie, tedy zejména usnesení Evropského parlamentu, které doporučuje ukončit veškeré skládkování v EU do tohoto roku. Přičemž se předpokládá, že Evropská komise toto doporučení bude respektovat a promítne jej do připravované směrnice. Za zmínku stojí i ta skutečnost, že zákaz skládkování je již dlouhá léta upraven v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii a dalších zemích.

      Z této filozofie vychází i naše návrhy řešení, které bychom chtěli realizovat. Výsledkem bude pro město i pro občany menší finanční zátěž. Postupně bychom chtěli snížit zátěž pro občany Pardubic na placení za popelnice. Od roku 2016 nebudou platit za popelnice děti a mladiství do 18ti let, od roku 2017 občané nad 65 let věku a od roku 2018 nebude platit za popelnice žádný občan Pardubic. Zařadíme tak naše město po bok Teplic, nebo České Lípy, kde mají občané svoz popelnic také zdarma.

Jak to chceme udělat? Postupnou realizací následujícího projektu:

      Využijeme všechny dostupné znalosti a možnosti abychom ve městě co nejvíce předcházeli vzniku odpadů, které je nutno svážet. Dále abychom podpořili co největší separaci (nebo chcete-li třídění) přímo u občanů a nejlépe přímo u nich doma. Vyseparovaný odpad od občanů pak co nejlépe zpracovat a dále roztřídit, abychom ho mohli co nejlépe prodat. Odpad co nejde roztřídit a je v popelnicích (říká se mu směsný komunální odpad) bychom nechtěli zahrabávat do země, jak se to děje nyní, ale chtěli bychom ho dále zpracovat na energetické suroviny (například tuhé alternativní palivo, nebo olej, nebo plyn, a nebo uhlí). K tomuto zpracování chceme využít technologie, které zainvestujeme z dotačních peněz.

Koho tato problematika více zajímá, tak může číst dál, i když už dopředu se omlouváme za velké množství cizích slov a výrazů.

      V současné době se odpad v Pardubicích sváží do překladiště v Dražkovicích, kde se překládá do kamiónů s pohyblivou podlahou (walking floor) a odtud se odváží na skládky, kde se ukládá do země. Tento odpad není tedy nijak využíván. Za skládkovné se platí. Separované suroviny z barevných popelnic se dále netřídí a jsou předávány, případně za mírný poplatek prodávány dalším privátním společnostem, které s nimi dále pracují.

      Chtěli bychom postupně realizovat projekt, který by měl několik fází. Cílem projektu je pak minimalizace nákladů na likvidaci odpadů ve městě, případně jeho přetvoření na suroviny pomocí nových technologií, které bychom chtěli zrealizovat za evropské dotace, které přesně na tyto záležitosti budou určeny. Jedná se o operační program Životního prostředí, Prioritní osa 3 s názvem „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“. Podrobně lze prostudovat podporované aktivity v této oblasti v sekci „Dotační politika PPL“.

Náš projekt bude mít několik postupných fází.

      Nejprve se zamýšlíme nad předcházením vzniku komunálního odpadu. V této souvislosti podpoříme občany, kteří budou mít doma domácí kompostéry a nebudou směsný komunální odpad zatěžovat bioodpadem. Dalším krokem bude osazení čipů na kontejnery a popelnice, kde vytvoříme systém sledování výsypů a naplněnosti nádob. S těmito daty budeme dále pracovat. Součástí této filozofie bude i zavedení a podpora „Center opakovaného použití“, nebo chcete-li “Recyklačních koutků“, kde si za mírný manipulační poplatek budou moci zájemci pořídit třeba oblečení, nábytek, hračky, kuchyňské vybavení nebo funkční elektroniku. Zkrátka zde pro někoho nepotřebné věci se nestanou odpadem, ale poslouží někomu jinému. Tyto koutky budou na stávajících a na nově zřizovaných separačních dvorech a jistě zaměstnají i několik práci shánějících občanů

      Budeme postupně snižovat množství odpadu ukládaného na skládkách bez ohledu na vývoj legislativy v oblasti určených poplatků za skládkování. To znamená, že budeme podporovat zvýšení separace, tedy třídění odpadů. Zavedeme separaci tzv. „od prahu domu“, to znamená, že v zástavbách rodinných domů přidělíme nádoby a pytle na papír, sklo, plasty a nápojové kartony. V sídlištních zástavbách pak posílíme separační hnízda a doplníme je popelnicemi na organický bioodpad.

      Získaný městský separovaný odpad se budeme snažit maximálně zhodnotit. To znamená, že za dotační prostředky postavíme třídící linku, která svezený separovaný materiál dále rozdělí na frakce papíru (smíšený, lepenka, deiking, apod.). Dále frakce plastu (PET čirá, a barevná, fólie čirá, a barevná, HDPE a duté obaly (drogérie z domácností)), odpady z tohoto třídění nebudeme vozit na skládku, ale budeme je lisovat a předáme je k energetickému zpracování. Sklo pak rozdělíme na barevné a čiré a zbavíme ho etiket. Získané suroviny pak nebudeme prodávat přes překupníky, ale přímým odběratelům, kde bude možné realizovat i množstevní a kvalitativní bonusy.

      Pro odpad, který nebude separován, budeme pracovat na projektu výstavby linky pro zpracování odpadů s využitím dotací. Lze se vydat několika směry, na které necháme zpracovat studie proveditelnosti. Protože tyto technologie přesáhnou rámec města           a vyvolají další konsekvence do dalších oblastí (životní prostředí, zemědělství), pak v této oblasti budeme spolupracovat se sdružením firem takzvaným klastrem ETIK (Energeticko - technicko inovační klastr), který byl založen v rámci Pardubického kraje. Možností a technologických cest je několik. Například:

  • využít technologii mikrovlnného rozkladu pomocí BTL reaktoru, kde z odpadu vyrobíme uhlí, olej a plyn, který se dá následně energeticky využít a skladovat
  • využít technologii energetického a materiálového využití odpadů pomocí plazmové technologie (zplyňování)
  • využít zcela novou, ale odzkoušenou technologii MSW Energy Solution , která využívá tak zvanou termokatalytickou gasifikaci. Principem je to, že směsný komunální odpad se vytřídí a pak jde přímo do vytlačovacího lisu s extrémně vysokým tlakem, ze kterého se vytlačí vysoce energeticky kvalitní palivo, které se přetvoří na plyn (syn gas), který se dále energeticky využije.
  • pro organické komunální odpady (BRKO) využít technologii hydrotermální karbonizace, kde lze zpracovat i kaly z ČOV, a biomasu. Výsledkem tohoto procesu je vysokoenergetické biouhlí.

      Rozpracujeme projekt na úrovni studie proveditelnosti na zpracování separovaných a dočištěných materiálů na finální výrobek (například plastový granulát), která nám ukáže možnost investice a případné provozní ekonomiky.

y.


© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑